دریافت لوح تقدیر و تندیس واحد نمونه صنعتی استان مرکزی

پارس سلولز
 دریافت لوح تقدیر و تندیس واحد نمونه صنعتی استان مرکزی

بدینوسیله گزارش مختصری از جشن بزرگداشت مدافعین حریم توسعه اقتصادی تقدیم میگردد:
بنابه دعوت سازمان صنعت و معدن و تجارت استان مرکزی روز سه شنبه 13/4/1396 جشن بزرگداشت مدافعین حریم توسعه اقتصادی بمناسبت روز صنعت و معدن و تجارت در سالن همایش هتل امیرکبیر استان مرکزی (اراک) با حضور مسئولین و مقامات بلندپایه استان عبارتند از جناب آقای آیت ا... دری نجف آبادی (امام جمعه استان ، جناب آقای محمدزمانی قمی استاندار محترم استان و جناب آقای حاجی پور مدیر کل سازمان صنعت و معدن و تجارت و نمایندگان منتخب مجلس شورای اسلامی استان و جمع کثیری از صنعتگران محترم برگزار گردید، پس از سخنرانیهای آقایان دری نجف آبادی ، استاندار محترم و مدیر کل سازمان صنعت و معدن تجارت و نمایندگان منتخب پیرامون صنعت و کارآفرینان و ضرورت حمایت از صنعت در شرایط اقتصاد کنونی نسبت به اهدا لوح تقدیر و تندیس زرین به یک واحد نمونه در هر رشته از صنعت استان اقدام شد، در این راستا لوح تقدیر و تندیس زرین واحد صنعتی نمونه سلولزی بهداشتی استان مرکزی در سال 1396 به شرکت پارس سلولز به مدیریت آقای دکتر احمدزارع فیروزآبادی اهداء گردید.
تاریخ درج: 1396/05/02